Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний онлайн систем
Хувилбар 2.0
Мэргэжилтнүүдтэй холбоо барих
Р.Олонбаяр 9904-3820 rolonbayar@yahoo.com Ахлах зөвлөх
Б.Батпүрэв 9909-1465 batpurev@gmail.com Зөвлөх, IT багийн ахлагч
Э.Хашдорж 9811-8553 khashdorj@gmail.com Зөвлөх
М.Гэрэлхүү 9864-3305 gerelkhuu@yahoo.com Зөвлөх