Стратегийн зорилт
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Стратегийн зорилт

Хөдөлмөрийн яам нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

Хөдөлмөрийн харилцааны хөгжлийг төлөвлөх, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

Санхүү, сангийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

 

Хөдөлмөрийн хүрээний бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоодын хяналт, шалгалт, аудит хийх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчийг судалгаа, мэдээллээр хангах.

Эхлэл

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах