БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

  Мөрийн дугаар Бүртгэлтэй ажилгүй
иргэн                                               /сарын эхэнд/
  Тайлант хугацаанд
нэмэгдсэн иргэн 
  Тайлант хугацаанд хасагдсан иргэн   Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн /сарын эцэст/  
    Ажилд зуучлагдан орсон иргэн
Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй
А Б 1 2 3 4 25 26 52 53
   Баруун бүс 1 5468 2888 1259 748 1724 176 5003 2803
Баян-Өлгий 2 1333 534 336 264 786 12 883 481
Говь-Алтай 3 739 463 223 120 195 45 767 478
Завхан 4 519 327 93 42 134 13 478 267
Увс 5 1340 735 332 166 318 50 1354 738
Ховд 6 1537 829 275 156 291 56 1521 839
   Хангайн бүс 7 6117 3393 1972 1035 2082 362 6007 3358
Архангай 8 405 191 69 34 150 11 324 161
Баянхонгор 9 624 357 307 176 307 66 624 345
Булган 10 807 408 148 86 246 21 709 358
Орхон 11 1177 657 442 244 447 83 1172 665
Өвөрхангай 12 1766 1020 462 222 421 62 1807 1042
Хөвсгөл 13 1338 760 544 273 511 119 1371 787
   Төвийн бүс 14 6029 3295 1092 620 1615 210 5506 3037
Говьсүмбэр 15 223 129 139 82 123 15 239 139
Дархан-Уул 16 2007 1145 262 156 466 55 1803 1034
Дорноговь 17 1296 730 146 84 375 52 1067 589
Дундговь 18 464 250 117 59 118 32 463 242
Өмнөговь 19 359 225 125 81 92 4 392 257
Сэлэнгэ 20 972 456 158 90 163 14 967 466
Төв 21 708 360 145 68 278 38 575 310
   Зүүн бүс 22 2712 1224 859 385 806 203 2765 1270
Дорнод 23 1288 521 444 195 426 105 1306 538
Сүхбаатар 24 781 362 264 107 248 63 797 371
Хэнтий 25 643 341 151 83 132 35 662 361
   Улаанбаатар 26 12407 6600 3054 1638 3685 691 11776 6388
Хан-Уул 27 1743 864 263 112 318 73 1688 834
Багануур 28 412 237 121 76 93 17 440 246
Баянзүрх 29 1586 784 602 315 618 126 1570 791
Налайх 30 1188 680 114 61 265 63 1037 602
Баянгол 31 1515 811 259 130 683 105 1091 599
Сүхбаатар 32 2003 1085 670 366 686 123 1987 1110
Чингэлтэй 33 2349 1307 481 307 457 42 2373 1361
Багахангай 34 95 53 31 15 31 6 95 54
Сонгинохайрхан 35 1516 779 513 256 534 136 1495 791
УЛСЫН ДҮН 36 32733 17400 8236 4426 9912 1642 31057 16856
Үүнээс: эмэгтэй 37 17400 x 4426 x 4970 710 16856 x

Бусад нь

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах