Гадаадад ажиллах хүч гаргасан тухай тайлангийн маягт
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Гадаадад ажиллах хүч гаргасан тухай тайлангийн маягт

 ТАТАХ

       
 

ЭМНХ-ын сайдын 2000 оны ... тоот тушаалын хавсралт

 
 

Маягт ХНХ-1

Гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ явуулах эрхийн зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага улирлын дараа сарын 2-ны дотор ХНХАА-д ирүүлнэ.

 
 

 

 

 

 

 

ГАДААДАД АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАРГАСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН

 1. Байгууллагын нэр:                                                                   ... оны ... улирлын тайлан
 2. Байгууллагын регистрийн дугаар:
 3. ЭМНХЯ-аас гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ явуулах эрхийн зөвшөөрөл олгосон байдал:
 4. Лицензийн дугаар:
 5. Зөвшөөрлийн хугацаа:
 6. Тушаал, шийдвэр:
 7. Аль улсад ажиллах хүч гаргасан:
 8. Гадаад оронд явахын өмнө сургалтанд хамруулсан эсэх:
  1. Гадаадад ажиллах хүч гаргасан байдал:

 

Бүгд

Үүнээс

Насны ангиллаар

Эмэгтэй

16-18

19-24

25-34

34-өөс дээш

1.  Тайлант хугацаанд гадаадад гаргасан ажиллах хүч

 

 

 

 

 

 

2.  Гэрээний хугацаа дуусаад буцаж ирсэн

 

 

 

 

 

 

3.  Гэрээний хугацаанаас өмнө буцаж ирсэн

 

 

 

 

 

 

Өвчний улмаас

 

 

 

 

 

 

Ар гэрийн гачигдлаар

 

 

 

 

 

 

Сахилгын зөрчлөөр

 

 

 

 

 

 

Өөрийн хүсэлтээр

 

 

 

 

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

 

4.  Ажлын байраа орхиж явсан одоо хаана байгаа нь тодорхойгүй

 

 

 

 

 

 

5.  Нас барсан

 

 

 

 

 

 

6.  Тайлант хугацаанд ажиллаж байгаа

 

 

 

 

 

 

Үүнээс ажиллаж байгаа чиглэлээр

 

 

 

 

 

 

Оёдол

 

 

 

 

 

 

Нэхмэл

 

 

 

 

 

 

Барилга

 

 

 

 

 

 

Электроник

 

 

 

 

 

 

Арьс шир

 

 

 

 

 

 

Төмөр

 

 

 

 

 

 

Хуванцар

 

 

 

 

 

 

Мод

 

 

 

 

 

 

Хөдөө аж ахуй

 

 

 

 

 

 

Хөөсөнцөр

 

 

 

 

 

 

Ажиллах ажил, албан тушаал:

 

 

 

 

 

 

Үйлдвэрийн ажилчид

 

 

 

 

 

 

Энгийн ажил гүйцэтгэгчид

 

 

 

 

 

 

Үйлчилгээний ажилчид

 

 

 

 

 

 

Бусад /тодруулна/

 

 

 

 

 

 

Бүгд

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсролоор

Мэргэж-лийн дагуу ажиллах

Мэргэж-лийн бус ажиллах

 

Дээд

Тусгай

Дунд

Мэргэжлийн

Анхан шатны

Мэргэж-лийн боловсролгүй

 

 

Ажиллаж буй чиглэлээр:

 

 

 

 

 

Оёдол

 

 

 

 

 

Нэхмэл

 

 

 

 

 

Барилга

 

 

 

 

 

Электроник

 

 

 

 

 

Арьс шир

 

 

 

 

 

Төмөр

 

 

 

 

 

Хуванцар

 

 

 

 

 

Мод

 

 

 

 

 

Хөдөө аж ахуй

 

 

 

 

 

Хөөсөнцөр

 

 

 

 

 

Ажиллах ажил, албан тушаал:

 

 

 

 

 

Үйлдвэрийн ажилчид

 

 

 

 

 

Энгийн ажил гүйцэтгэгчид

 

 

 

 

 

Үйлчилгээний ажилчид

 

 

 

 

 

Бусад /тодруулна/

 

 

 

 

 

Бүгд

 

 

 

 

 

Үүнээс эмэгтэй

 

 

 

 

 

 

 1. Ажиллах хүч гаргах талаар гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээний биелэлтийн байдал

 

Оёдол

Нэхмэл

Барилга

Элект-роник

Арьс шир

Төмөр

Хуванцар

Мод

Хөдөө аж ахуй

Хөөсөнцөр

1.  7 хоногийн ажлын цаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/ 40 хүртэл цаг ажилладаг хүний тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/ 40-50 цаг ажилладаг хүний тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В/ 50-аас дээш цаг ажилладаг хүний тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.    Цалин хөлс, тухайн орны үндэсний валютаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.    Хөдөлмөрийн нөхцөл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/ Хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа хүний тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/ Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа хүний тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4.            Тайлант хугацаан дахь үйлдвэрийн ослын тоо

Үүнээс:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/ Ажил олгогчийн буруугаас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/ Ажиллагчийн буруугаас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Тайлант хугацаанд гарсан хөдөлмөрийн маргаан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН:  /удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, гарын үсэг,

                                                 тамга/

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: /гүйцэтгэх ажилтны нэр, албан тушаал, гарын үсэг/

 

 

 

... оны ... сарын ... өдөр

Үйл ажиллагаа

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах