Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох журам

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2001 оны  48 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт Хөдөлмөрийн норм, нормативыг тогтоох журам 1. Ерөнхий зүйл ...

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох аргачлал

Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох үйл ажиллагааны гол зорилго  нь: Техник, технологийн тодорхой түвшин / өндөр, дунд өндөр, дунд, нам, технологигүй/-д түүхий эд боло...

Анхаарах асуудлууд

Хөдөлмөрийн норм, нормативыг боловсруулахад дараах асуудлыг заавал харгалзаж үзэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр ажилтны бүтээлийн норм бодитой тогтоогдох, түүнийг хэрэгжүү...

Ажлын цагийн зураг авалт

Ажлын цагийн зарцуулалтыг бүхэлд нь судалж, ажлын өдрийн үргэжлэл болон түүний тодорхой нэг хэсэг дэх ажлын цагийн бүтэц, дараалал, давтамжийг судлах ажиглалт юм.
Дэлгэрэнгүй

Давтагдах ажилбаруудын ажиглалт

Тодорхой хугацаанд давтамжтай үйлдэгддэг ажилбаруудын үргэлжлэх хугацааг ажиглаж, хэмжих үйл явцыг хэлдэг.
Дэлгэрэнгүй

Агшны /моментын/ ажиглалт

Энэхүү арга нь техник, тоног төхөөрөмжид үйлчилгээ, засвар хийж байгаа бүлэг ажилтнуудын ажлын цаг зарцуулалтыг судлахад ашиглагддаг.
Дэлгэрэнгүй